14 Jun

Praktischer Kurs

Here is a link to a map of where we meet: https://goo.gl/maps/hLZzDR2ENckNySwc9 Please dress for the weather with good, solid, CLOSED shoes; long trousers; and long [...]
Praktischer Kurs

Praktischer Kurs

Den Drohneclub vum Beieveräin Iechternach, an Zesummenaarbecht mat dem Beieberoder Andreas REICHART, hält praktesch Beiecoursen of.
19 Jun

Praktesche Cours

Anmeldung zum Kurs unter http://www.beien.lu/organisatioun-an-umeldung/
26 Jun

Praktesche Cours

Anmeldung zum Kurs unter http://www.beien.lu/organisatioun-an-umeldung/
1 2 3 4 5 6 7